Одржан наставак 30. редовне и ванредна сједница Владе

9.2.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је, у наставку 30. редовне сједнице, Стратегију за борбу против корупције Брчко дистрикта БиХ 2018–2019. године и Акциони плана за имплементацију стратегије.

2018-02-07-Nastavak_30RSV

Усвојен је Програм рада ЈЗУ "Здравствени центар Брчко" за 2018. годину. Примљена је к знању Информација о стицању без накнаде (поклон) непокретности означене као парцела број 448/13, к. о. Брка. Чланови Владе формирали су Интерресорну радну групу за израду програма спровођења препорука Комитета за права лица са инвалидитетом до 2020. године те примили к знању Информацију о корисницима Програма за отклањање и ублажавање посљедица насталих елементарним непогодама за које није извршена реализација. Одржана је и 37. ванредна сједница на којој су чланови Владе усвојили Приједлог закључка којим се даје сагласност на свеобухватне одговоре на питања из Упитника Европске комисије.