Завршена 10. и започела 11. редовна сједница Владе Брчко дистрикта БиХ

29.03.2017. –  Данас је на завршеној 10. редовној сједници Владе Брчко дистрикта БиХ усвојено сљедеће:

  • Закључак о давању мишљења на Нацрт уговора о оснивању транспортне заједнице Југоисточне Европе
  • Одлука о именовању представника Брчко дистрикта БиХ за члана Имплементационог тима за пројекат: „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза  II (SPPD II), у склопу имплементације Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе Босне и Херцеговине – реформска област Развој капацитета за креирање политика и координацију.
rsv 11

На приједлог Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове Влада је одобрила Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и грађењу, чиме је закључила 10. редовну сједницу Владе.

На 11. редовној сједници Владе усвојен је Извод из тонског записа са 8. редовне  сједнице Владе Брчко дистрикта БиХ.

На приједлог Одјељења за образовање Влада је одобрила  Смјернице за израду  нацрта закона о образовању одраслих у Брчко дистрикту БиХ.

Одлуку о врсти и висини накнаде Дисциплинској комисији у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ за учешће у раду ван радног времена, такође је усвојила Влада, а на приједлог Одјељења за здравство Влада је усвојила и Одлуку о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу субвенција ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“, Брчко дистрикт БиХ, за период од 1. 1. до 31. 3. 2017. године у укупном износу од 1.625.000,00 КМ.

Влада Брчко дистрикта БиХ је дала сагласност на:

  • Приједлог одлуке о именовању Комисије за избор полицијских службеника у Полицији Брчко дистрикта БиХ,
  • Нацрт правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Полиције Брчко дистрикта  Босне и Херцеговине
  • Приједлог одлуке о давању сагласности за ангажовање 22 (двадесет два) извршиоца по уговору о посебним пословима у Одјељењу за јавну безбједност
  • Приједлог одлуке о давању сагласности за ангажовање једног извршиоца по уговору о посебним пословима у Одјељењу за расељена лица, избјеглице и стамбена питања
  • Приједлог одлуке о давању сагласности за ангажовање 12 (дванаест) извршилаца по уговору о посебним пословима у Одјељењу за образовање
  • Приједлог одлуке о давању сагласности за ангажовање 16 (шеснаест) извршилаца по уговору о посебним пословима у Одјељењу за јавни регистар
  • Приједлог одлуке о давању сагласности за ангажовање четири извршиоца по уговору о посебним пословима у Одјељењу за стручне и административне послове
  • Приједлог одлуке о давању сагласности за ангажирање до 20 (двадесет) извршилаца у Канцеларији  градоначелника за обављање посебних послова.

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић у изјави за новинаре објаснио је да се не ради о новим извршиоцима него о извршиоцима који су већ раније били ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима.

„У међувремену је дошло до промјене Закона о државној служби који је умјесто категорије привремени и повремени послови предвидио посебну категорију, а то су уговори о посебним пословима“, рекао је Синиша Милић, градоначелник Брчко дистрикта БиХ.

Напоменуо је да је на претходној сједници Владе Брчко дистрикта БиХ предложио, што је ушло и у правилник, да тај број не може бити већи од 10 одсто од укупног броја стално запослених у органима јавне управе, а с циљем ограничавања броја оних који се ангажују по овом основу.

„Ови људи раде, а да ли ће уговори бити обновљени зависи од руководилаца органа управе, односно шефова одјељења“, закључио је градоначелник Милић.