Заједнички послови образовања

У Пододјељењу за заједничке послове Одјељења за образовање врше се сљедећи послови који се односе на:

 • Рјешавање питања економско-финансијске природе из дјелокруга рада Одјељења,
 • Планско-аналитичке и оперативне послове за све организационе дијелове Одјељења,
 • Координацију активности планирања и реализације оперативног и капиталног буџета Одјељења у сарадњи с образовним институцијама,
 • Провођење јавних набавки роба, пружања услуга и извођења радова за потребе Одјељења и образовних институција,
 • анализу ревизије финансијског пословања Одјељења и предлагање мјера за отклањање недостатака и имплементацију препорука по ревизорским извјештајима,
 • Остала питања економско-финансијске природе,
 • Координцију рада Пододјељења са шефовима других пододјељења у Одјељењу за образовање и с другим одјељењима и институцијама,
 • Обављање других послове из надлежности овог пододјељења одређених законима и другим прописима.

Организациону структуру Пододјељења чине:

 • Шеф Пододјељења за заједничке послове (049/216-110),
 • Стручни савјетник за финансије и јавне набавке (049/216-110) и
 • Технички секретар (049/214-503).

 
Запошљавање у образовању
zakazaniintervjuisr
rezultatiintervjuasr
Важни акти Одјељења за образовање
Икона датотеке 2017-04-12- Pravilnik o priznavanju inostranih visokoskolskih kvalifikacija
Икона датотеке ОО- Правилник о измјенама и допунама правилника о запошљавању у образовним институцијама БД БиХ
Икона датотеке 2016-11-02- Правилник о измјенама правилника о запошљавању у образовним институцијама БД БиХ
Икона датотеке ОО-Правилник о запошљавању у образовним институцијама Брцко дистрикта БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о начину вођења матичних књига и евиденција о издатим дипломама и додацима диплома
Икона датотеке ОО- Правилник о поступку за оцјену услова за оснивање и почетак рада високошколских установа
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају јавних исправа које издаје акредитована и лиценцирана високошколска установа
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају, поступку уписа и начину вођења евиденције наставника, сарадника и осталих запослених у високошколској установи на подручју БД БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају, поступку уписа и начину вођења Регистра високошколских установа на подручју БД БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају Уговора о студирању