Дирекција за финансије - организација

Дирекција за финансије дистрикта је основана Законом о дирекцији за финансије Брчко Дистрикта БиХ.
За обављање послова из дјелокруга рада Дирекције успостављене су следеће организационе јединице:
 1. Канцеларија директора;
 2. Трезор;
 3. Пореска управа;
Дирекција за финансије обавља управне, стручне и друге послове утврђене Законом који се односе на остваривање следећих надлежности у области финансија:

 • Доноси проведбене прописе из области финансија,
 • Подноси извјештај Скупштини о расположивости прихода за годишњи буџет,
 • Припрема приједлог годишњег буџета,
 • Припрема кварталне и годишње извјештаје о извршењу буџета,
 • Проводи пореску политику,
 • Води трезорско пословање,
 • Успоставља систем финансијске јавне потрошње,
 • Врши надзор над извршењем буџета дистрикта,
 • Управља новчаним токовима,
 • Контролише јавни дуг и врши његово сравњавање,
 • Врши контролу остваривања буџета дистрикта,
 • Врши и друге послове утврђене законом.
Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ уостваривању своје функције примјењује следеће законе и прописе:

ЗАКОНИ:
 • Статут Брчко Дистрикта БиХ
 • Закон О Дирекцији за финансије Брчко Дистрикта БиХ
 • Закон о Трезору,
 • Закон о Пореској управи
 • Закон о буџету,
 • Закон о унутрашњем дугу,
 • Закон о финансијском пословању,
 • Закон о рачуноводству и ревизији,
ПРОПИСИ:
 • Правилник о рачуноводству буџета Брчко дистрикта БиХ,
 • Правилник књиговодству буџета Брчко Дистрикта БиХ
 • Правилник о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета Брчко Дистрикта БиХ
 • Правилник о начину вршења управљања и контроле рачуноводствених и других евиденција буџетских корисника,
 • Правилник о успостављању и вођењу Главне књиге Трезора,
 • Правилник о информатичкој и функционалној заштити рачуноводственог система Главне књиге Трезора и помоћних књига – модула,
 • Правилник о начину обрачуна и исплате плата буџетским корисницима,
 • Правилник о начину поврата више или погрешно уплаћених прихода буџета Брчко Дистрикта БиХ
 • Одлука о уплатним рачунима прихода буџета и фондова Брчко Дистрикта БиХ, начину уплаћивања тих прихода и начину и роковима извјештавања корисника прихода.
 • Упутство буџетским корисницима о начину састављања и оквирним износима кварталних финансијских планова.
 • Упутство о припреми и изради додатних финансијских извјештаја Трезора.