Servisi za građane

Stanovnik Brčko distrikta je državljanin Bosne i Hercegovine koji:
  1. ima prebivalište u Brčkom;
  2. koji je imao prebivalište u Brčkom prema popisu stanovnistva iz 1991. godine, a nije stekao prebivalište u bilo kojoj drugoj općini Bosne i Hercegovine;
  3. koji je stekao prebivalište u Brčkom u skladu sa zakonom, nakon popisa iz 1991. godine, a koji je naknadno stekao status raseljenog lica, pod uslovom da nije stekao prebivalište u nekoj drugoj općini Bosne i Hercegovine.
Prava i obveze
Svi građani Distrikta imaju pravo da uživaju sva prava i slobode garantovane Ustavom i zakonima BiH i zakonima Distrikta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Posebno, svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i objektima u Distriktu, pravo da se slobodno kreće i određuje svoje mjesto boravka, poslovanja ili rada na cijeloj teritoriji Distrikta, pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu u skladu sa zakonom.

Svi stanovnici Distrikta mogu ravnopravno učestvovati u vršenju javnih poslova u skladu sa zakonom.
Svi stanovnici Distrikta i sva fizička i pravna lica koja obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju dobit u Distriktu obvezna su učestvovati u finansiranju funkcija i ovlasti Distrikta putem poreza, taksi i doprinosa u skladu sa zakonom.

Obrazovanje
Svako lice u Distriktu ima jednako pravo na obrazovanje bez diskriminacije. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno. Srednjoškolsko obrazovanje je besplatno.
Privatne škole i akademske institucije mogu se osnivati u skladu sa zakonom.

Pravno zastupanje
Svako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak ima pravo da se brani lično ili da dobije besplatnu pravnu pomoć, ukoliko nema dovoljno sredstava za angažuje pravnog zastupnika.
U građanskim parnicama, u skladu sa zakonom, besplatna pravna pomoć biće dostupna stanovnicima Distrikta koji nemaju sredstva za pokrivanje sveukupnih troškova ili dijela troškova pravne pomoći. Za ove svrhe ustanovljena je Kancelarija za pružanje pravne pomoći.

Javno informiranje
U Distriktu se postuje sloboda informiranja. Funkcioneri Distrikta će obezbijediti uvid javnosti u aktivnosti Distrikta, javne dokumente, odluke i zvanične sastanke blagovremenim, tačnim i potpunim davanjem informacija. Za ove namjene uspostavljen je Sektor za komunikaciju.

Zahtjevi građana
Distrikt odgovara na sve zahtjeve fizičkih i pravnih lica i blagovremeno preduzima odgovarajuće radnje na način predvidjen zakonom.

Zaposleni u Distriktu
Zapošljavanje javnog sektora Distrikta vrši se na osnovu profesionalnih sposobnosti, putem otvorenog konkursa i odražava sastav stanovništva.
 
respa_hr
Natječaji
Zakazani intervjui
pitanjazaposljavanjehr
Rezultati intervjua
Obrasci
Javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH
Obavjesti