Direkcija za financije - organizacija

Direkcija za financije distrikta je osnovana Zakonom o direkciji za finansije Brčko Distrikta BiH.
Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Direkcije uspostavljene su sledeće organizacione jedinice:
 1. Ured ravnatelja;
 2. Riznica;
 3. Porezna uprava;
Direkcija za financije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene Zakonom koji se odnose na ostvarivanje sledećih nadležnosti u oblasti financija:
 • Donosi provedbene propise iz oblasti finansija,
 • Podnosi izvještaj Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet,
 • Priprema prijedlog godišnjeg budžeta,
 • Priprema kvartalne i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta,
 • Provodi poresku politiku,
 • Vodi trezorsko poslovanje,
 • Uspostavlja sistem finansijske javne potrošnje,
 • Vrši nadzor nad izvršenjem budžeta distrikta,
 • Upravlja novčanim tokovima,
 • Kontroliše javni dug i vrši njegovo sravnjavanje,
 • Vrši kontrolu ostvarivanja budžeta distrikta,
 • Vrši i druge poslove utvrđene zakonom.
Direkcija za financije Brčko distrikta BiH uostvarivanju svoje funkcije primjenjuje sledeće zakone i propise:

ZAKONI:
 • Statut Brčko distrikta BiH
 • Zakon O Direkciji za financije Brčko distrikta BiH
 • Zakon o Trezoru,
 • Zakon o Poreznoj upravi
 • Zakon o proračunu,
 • Zakon o unutrašnjem dugu,
 • Zakon o finansijskom poslovanju,
 • Zakon o računovodstvu i reviziji,
PROPISI:
 • Pravilnik o računovodstvu proračuna Brčko distrikta BiH,
 • Pravilnik knjigovodstvu proračuna Brčko Distrikta BiH
 • Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna Brčko Distrikta BiH
 • Pravilnik o načinu vršenja upravljanja i kontrole računovodstvenih i drugih evidencija budžetskih korisnika,
 • Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Glavne knjige Trezora,
 • Pravilnik o informatičkoj i funkcionalnoj zaštiti računovodstvenog sistema Glavne knjige Trezora i pomoćnih knjiga – modula,
 • Pravilnik o načinu obračuna i isplate plaća budžetskim korisnicima,
 • Pravilnik o načinu povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda proračuna Brčko distrikta BiH
 • Odluka o uplatnim računima prihoda proračuna i fondova Brčko Distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda.
 • Uputstvo budžetskim korisnicima o načinu sastavljanja i okvirnim iznosima kvartalnih financijskih planova.
 • Uputstvo o pripremi i izradi dodatnih financijskih izvješća Riznice.