Sa sjednica Vlade

Održana 84. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

25.1.2011. - Vlada Brčko distrikta BiH je na 84. redovnoj sjednici jednoglasno usvojila Odluku o usvajanju Nacrta odluke o odobravanju uvrštavanja na listu projekata javno-privatnog partnerstva, kao i zaključak kojim se obavezuje Sektor za koordinaciju politika da ovu odluku po hitnom postupku uputi  na daljnu skupštinsku proceduru. U listu projekata za javno-privatno partnerstvu uvršteni su izgradnja i finansiranje objekta  zgrade Policije Brčko distrikta kao i projekt "PLAŽA" Brčko distrikt BiH. Namjera projekta  "Plaža" jeste  kreiranje jedinstvenog turističkog-ugostiteljskog proizvoda i osnivanje kluba na plaži na Ficibajeru.

20110125-84SjednicaVladeBrckoDistriktaBiH

Opširnije...

 

Održana 83. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

18.1.2011.  Vlada Brčko distrikta BiH je na 83. redovnoj sjednici jednoglasno usvojila odluku i zaključak o usvajanju Amandmana na Prijedlog zakona o sportu Brčko distrikta BiH. Usvojeni Amandmani podrazumijevaju promjene koje se odnose, između ostalog, na korištenje sportskih objekata, sredstava za finansiranje kao i nagrade za vrhunske sportske rezultate. Sportski objekti se koriste prvenstveno za sportske aktivnosti, a način i uslovi dodjele za korištenje sportskih objekata u vlasništvu Brčko distrikta BiH vrši se u skladu sa Zakonom o javnoj imovini Brčko distrikta BiH. Sredstva za finansiranje sportskih aktivnosti ostvaruju se od: članarina, iz budžetskih sredstava Distrikta, donacije i sponzorstva pravnih i fizičkih lica, prihoda od zakupnina te igara na sreću. Nagrada za vrhunske sportske rezultate podrazumijeva da se za postignute rezultate dodjeljuje novčana nagrada kao i kriterij za dodjelu nagrada. Iznos i način dodjeljivanja nagrade utvrđuje Vlada Brčko distrikta.

2011-01-18-83SjednicaVlade

Opširnije...

 

Održana 82. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

11.1.2011. Vlada Brčko distrikta BiH je na 82. redovnoj sjednici usvojila Godišnji plan gazdovanja šumama u državnom vlasništvu na području distrikta. Za 2011. godinu planom gazdovanja šumama predviđen je plan sječa, plan šumsko-uzgojnih radova i plan zaštite šuma. Što se tiče plana sječa za 2011. godinu predviđena je sječa u iznosu 3 420 metara kubnih drveta, a odnosi se na sječe obnove, odnosno koje će omogućiti da se stvore povoljni uslovi za stvaranje pomaka i obnove šuma. Sječa u državnim šumama vrši se na osnovu zahtjeva zainteresovanih fizičkih lica i na osnovu Pravlinika o internoj kontroli i procedurama u Odjeljenju za poljoprivredu i šumarstvo u skladu sa kojim zainteresovana lica podnose zahtjev za sječu i vrši se prodaja drveta u cilju snabdijevanja stanovništva ogrevnim drvetom. Što se tiče plana šumsko-uzgojnih radova oni se odnose na pošumljvanje koje se vrši sadnjom sadnica i u provođenju mjera njege šumskih kultura, površina koje su u prethodnom periodu bile pošumljene pa se kroz šumsko-uzgojne radove omogućuju bolji uslovi za razvoj sadnica. U 2011. godini planirano je 4,3 hektara pošumljavanja sadnjom sadnica na području Rašljana 0,8 hektara i Brezovog Polja 3,5 hektara. Kada je u pitanju zaštita šuma ona se provodi putem organizovane čuvarske službe. Unutar Odjeljenja postoje tri zaposlena čuvara šuma koja su zadužena za državne šume. Zaštita šuma ogleda se još u zaštiti od bespravnih sječa, požara, zaštita od štetnih insekata, biljnih bolesti i djelovanje stoke i divljači. U narednom periodu bit će pojačana kontrola na zaštiti šuma od bespravnih sječa, a u ljetnom periodu bit će pojačana kontrola na zaštiti od požara.

2010-01-11-82_sjednica_Vlade

Opširnije...

 
Još članaka...