Prihvaćeni amandmani na Zakon o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH

19.4.2018. Vlada Brčko distrikta BiH je na današnjoj sjednici usvojila je amandman na izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojim se omogućava izrada pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova na području Brčko distrikta BiH.

2018-04-19-Nastavak_34_RSV

 

„Ovim izmjenama pruža se mogućnost i da svi oni studenti koji su diplomirali na ovim sveučilištima od 2012. godine do danas mogu svoje diplome akreditirati i u inozemstvu“, kazao je Senad Osmanović, predstojnik Odjela za obrazovanje.

2018-04-19-Nastavak_34_RSV-Senad_Osmanovic

Članovi Vlade usvojili su i izmjene odluka o pristupanju izradi regulacijskih planova za naselja Kolobara 1 i 2, Klanac, Rijeke 1, Plazulje 1, naselje „Š“, Meraje, Grčica, Gornji Rahić Centar, Srpska Varoš, Ivici i Mujkići 2.

„Izmjena se odnosi na brisanje članova kojima se propisivalo da se na temelju Zakona o prostornom planiranju i građenju utvrđuje zabrana građenja za novoprojektiranu prometnu infrastrukturu izuzev obnove postojećih prometnica u istom profilu kao i preparcelaciju u prostoru“, naglasila je Svjetlana Čivčić, predstojnica Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove.

2018-04-19-Nastavak_34_RSV-Svjetlana_Civcic

Vlada Brčko distrikta BiH dala je suglasnost na angažiranje jedne osobe po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima koja će biti angažirana na izradi dva projekta za čiju bi se realizaciju trebalo aplicirati za dotacijska sredstva koja osigurava Kraljevina Norveška.

Sjednica je prekinuta zbog neusuglašenosti principa kod usvajanja pravilnika u odjelima Vlade i drugim institucijama Brčko distrikta BiH, gdje u jednom slučaju pravilnik donosi predstojnik odjela, a u drugom se za usvajanje istog akta zahtijeva suglasnost Vlade Brčko distrikta.

Drugi nastavak 35. redovite sjednice zakazan je za ponedjeljak 23. travnja 2018. godine s početkom u 8.00 sati.