Odobrena Odluka o Programu utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja

1.6.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na desetoj vanrednoj sjednici Prijedlog Odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2017. godine u iznosu od 2.000.000 KM.
2017-06-01-Deseta_vanredna_sjednica
Sredstva na ime ove subvencije odnose se na pokrivanje troškova zdravstvene zaštite određenim kategorijama stanovništva i to za doprinose za zdravstveno osiguranje lica koja su registrovana u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, a koja ne primaju novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, za doprinose za zdravstveno osiguranje ili troškove zdravstvene zaštite stanovnika Brčko distrikta BiH koji su obuhvaćeni socijalnim programima i mjerama socijalne politike Vlade Distrikta te za doprinose za zdravstveno osiguranje lica starijih od 65 godina koja nisu osigurana po drugom osnovu.
 
Usvojen je i Prijedlog Odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Grantovi neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana. Članovi Vlade, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, usvojili su Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje 17 izvršilaca za obavljanje posebnih poslova kao i Prijedlog Odluke o obimu i načinu vršenja ovlaštenja lica angažovanih za integralnu zaštitu divljači i čuvanje lovnih resursa.
 
Primljena je k znaju Informacija u vezi sa zahtjevom Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za odobravanje sredstava za potrebe finansiranja troškova transplantacije za tri lica.