Pododjel za šumarstvo i vodoprivredu

Djelokrug rada:

  • Sprovođenje zakonskih propisa iz oblasti šumarstva, lovstva, a u cilju racionalnog korištenja i zaštite postojećeg šumskog fonda, racionalnog korištenja i zaštite lovišta;
  • Donošenje planova i programa, te implementacija odobrenih projekata iz oblasti šumarstva, lovstva i vodoprivrede, te koordinacija sa međunarodnim organizacijama koje finansiraju projekte iz navedenih oblasti u nadležnosti Odjela;
  • Sprovođenje upravnog postupka u skladu sa zakonom i zakonskim propisima iz oblasti šumarstva, lovstva i vodoprivrede;
  • Čuvanje i zaštita šumskog fonda kroz organizovani rad čuvarske službe;
  • Izrada godišnjeg plana gazdovanja šumama i planova i programa za proširenu reprodukciju šuma; 
  • Obavljanje normativno-pravnih, studijsko-analitičkih, upravno-nadzornih poslova i poslova stručnog nadzora koji se odnose na režim voda, upotrebu i korištenje voda, zaštitu voda, hidromelioraciju, zaštitu od voda;
  • Upravljanje, održavanje, planiranje, praćenje, te ubiranje sredstava vodnog doprinosa i
  • Finansiranje vodoprivrednih objekata.