Direkcija za finansije - organizacija

ORGANIZACIJA
Direkcija za finansije distrikta je osnovana Zakonom o direkciji za finansije Brčko Distrikta BiH.
Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Direkcije uspostavljene su sledeće organizacione jedinice:
  1. Kancelarija direktora;
  2. Trezor;
  3. Poreska uprava;
Direkcija za finansije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene Zakonom koji se odnose na ostvarivanje sledećih nadležnosti u oblasti finansija:
  • Donosi provedbene propise iz oblasti finansija,
  • Podnosi izvještaj Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet,
  • Priprema prijedlog godišnjeg budžeta,
  • Priprema kvartalne i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta,
  • Provodi poresku politiku,
  • Vodi trezorsko poslovanje,
  • Uspostavlja sistem finansijske javne potrošnje,
  • Vrši nadzor nad izvršenjem budžeta distrikta,
  • Upravlja novčanim tokovima,
  • Kontroliše javni dug i vrši njegovo sravnjavanje,
  • Vrši kontrolu ostvarivanja budžeta distrikta,
  • Vrši i druge poslove utvrđene zakonom.
Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH uostvarivanju svoje funkcije primjenjuje sledeće zakone i propise:

ZAKONI:
  • Statut Brčko Distrikta BiH
  • Zakon O Direkciji za finansije Brčko Distrikta BiH
  • Zakon o Trezoru,
  • Zakon o Poreskoj upravi
  • Zakon o budžetu,
  • Zakon o unutrašnjem dugu,
  • Zakon o finansijskom poslovanju,
  • Zakon o računovodstvu i reviziji,
PROPISI:
  • Pravilnik o računovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH,
  • Pravilnik knjigovodstvu budžeta Brčko Distrikta BiH
  • Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta Brčko Distrikta BiH
  • Pravilnik o načinu vršenja upravljanja i kontrole računovodstvenih i drugih evidencija budžetskih korisnika,
  • Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Glavne knjige Trezora, o Pravilnik o informatičkoj i funkcionalnoj zaštiti računovodstvenog sistema Glavne knjige Trezora i pomoćnih knjiga – modula, o Pravilnik o načinu obračuna i isplate plata budžetskim korisnicima,
  • Pravilnik o načinu povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda budžeta Brčko Distrikta BiH
  • Odluka o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko Distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda.
  • Uputstvo budžetskim korisnicima o načinu sastavljanja i okvirnim iznosima kvartalnih finansijskih planova.
  • Uputstvo o pripremi i izradi dodatnih finansijskih izvještaja Trezora.