Saopćenje Odjeljenja za stručne i administrativne poslove 19.2.2016.

U skladu s direktivama Evropske unije iz oblasti javnih nabavki, Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) te Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“ („Službeni glasnik BiH, broj 53/15) propisano je da ugovorni organi u 2016. godini moraju objaviti tendersku dokumentaciju na web stranici www.ejn.gov.ba zanajmanje 30% postupaka javnih nabavki.
Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke je uz saglasnost i podršku gradonačelnika Brčko distrikta BiH pristupilo pripremama da od 1. 3. 2016. godine tenderske dokumentacije za sve postupke javnih nabavki, za koje je predviđena objava obavještenja o nabavci, budu postavljene na navedenu web stranicu i budu dostupne potencijalnim ponuđačima bez naknade.

Za sve postupke javnih nabavki, a za koje je predviđena objava obavještenja o nabavci, koji će biti pokrenuti počevši od 1. 3. 2016. godine, dostava tenderske dokumentacije vršit će se tako što će ista biti objavljena na portalu „e-Nabavke“ na web stranici www.ejn.gov.ba u skladu s podzakonskim aktom koji uređuje način objave tenderske dokumentacije, preuzimanja iste te dostave zahtjeva za pojašnjenje i odgovora na navedene zahtjeve.

Stoga, pozivamo sve zainteresovane ponuđače da izvrše svoju registraciju na navedenom portalu kako bi tenderske dokumentacije mogli od 1. 3. 2016. godine preuzimati besplatno.

Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i preuzimanje odgovora po istom bit će moguće također isključivo putem web portala www.ejn.gov.ba.

Cilj ovakvog postupanja je da se osigura maksimalna transparentnost postupaka javnih nabavki, te da se potencijalnim ponuđačima smanje troškovi preuzimanja tenderskih dokumentacija. Na ovaj način Vlada Brčko distrikta BiH očekuje da će postići osnovne principe Zakona o javnim nabavkama kao što je „efikasno trošenje javnih sredstava“.

Prema našim saznanjima Vlada Brčko distrikta BiH bit će jedini ugovorni organ u BiH koji će od 1. 3. 2016. godine sve tenderske dokumentacije objavljivati na spomenuti način.