Јavne rasprave - ekološke dozvole

Javna rasprava za izdavanje ekološke dozvole- ''FAM FARMS'' d.o.o.

Investitor ''FAM FARMS'' d.o.o. uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta za farmu za uzgoj tovnih pilića  kapaciteta do 50 000 komada u Brezovom Polju, Brčko distrikt BiH.
Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u četvrtak 15.06.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Brezovo Polje, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti do 05.07.2017. godine na adresu:
       Vlada Brčko distrikta BiH,
       Odjeljenje za prostorno planiranje i
       imovinsko – pravne poslove,
       Bulevar Mira br. 1,
       76 100 Brčko.